Οικοσύστημα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος που δρούν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Πηγή

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/18.10.86)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2010