Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού (προσθήκη διευκρινήσεων)

13/2/2012

Η ΕΔΑ Πελοποννήσου προτίθεται να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες επιλογής αναδόχου για το έργο: "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΚΑΙ 8 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013".

Ο συνολικός προυπολογισμός  του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών είναι η 04-04-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της ΕΔΑ Πελοποννήσου (Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22100 Τρίπολη).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013