Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο " Σύμβουλος υποστήριξης ολοκληρωμένων αστικών και τοπικών παρεμβάσεων των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"

16/5/2012

Ο σύμβουλος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, για την υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους οποίους έχουν εγκριθεί Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης ή Σχέδια Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης κατά την εφαρμογή των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, δηλαδή την ένταξη και υλοποίηση προτεινόμενων δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα το έργο του Συμβούλου  θα περιλαμβάνει  Προετοιμασία – υποστήριξη των Δήμων στην προενταξιακή διαδικασία, Υποστήριξη των Δήμων για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των πράξεων, Υποστήριξη των Δήμων για την ορθή εφαρμογή των ΟΣΑΑ και ΣΠΤΑ .

 Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτούνται νομικά πρόσωπα με αντίστοιχη εμπειρία, οικονομική επιφάνεια, φερεγγυότητα, εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, σύγχρονη υποδομή και εξοικείωση με το κανονιστικό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013