Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

2/2/2017

Σύμφωνα με το άρθρο 24 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 18709 /ΕΥΣΣΑ 413 / 19.02.2016 (ΦΕΚ 449 Β /2016) καταρτίζουμε πίνακα με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020» με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Πελοποννήσου

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/2/2017