Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για υποβολη προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένανω Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ιονίων Νησων 2014-2020"

10/7/2017

Οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Με διαδοχικές αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 εγκρίθηκε η εξειδίκευση δύο (-2-) «Ολοκληρωμένων  Χωρικών Επενδύσεων» (ΟΧΕ), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η εξειδίκευση, η επιλογή περιοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης για το σχεδιασμό:

 Α. Ολοκληρωμένης Χωρικής Στρατηγικής με τη μορφή της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» στην Περιφερειακή
Ενότητα της Κεφαλονιάς και ειδικότερα στη χερσόνησο της Παλικής. . Η  προς διαμόρφωση Τοπική Στρατηγική πρόκειται να εστιάσει στην αξιοποίηση στοιχείων ενός φυσικού μειονεκτήματος-κινδύνου, όπως η έντονη σεισμικότητα και ειδικότερα:

- στην ανάπτυξη συναφούς θεματικού (εκπαιδευτικού & γεωλογικού τουρισμού κλπ)

- στην ανάδειξη των παρελθόντων συνεπειών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής

-στο  σχεδιασμό διαχειριστικών & εκπαιδευτικών εργαλείων του φυσικού κινδύνου

-στην προώθηση της καινοτομίας και την  αξιοποίηση  νέων τεχνολογιών με την προώθηση της καινοτομίας και την  αξιοποίηση  της γνώσης και των νέων τεχνολογιών και στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

 Β. Ολοκληρωμένης Χωρικής Στρατηγικής σε αστική περιοχή με τη μορφή της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (που
ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει και στοιχεία Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας και ειδικότερα στην  Πόλη της Κέρκυρας

Η περιοχή παρέμβασης αναφέρεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, τη ζώνη επιρροής του, καθώς και τον πυρήνα της σύγχρονης πόλης. Το ιστορικό κέντρο, η «Παλιά Πόλη» αποτελεί μνημείο της UNESCO με πλούσιο πολιτιστικό υλικό και άυλο απόθεμα. Η  προς διαμόρφωση Τοπική Στρατηγική πρόκειται να εστιάσει στην παραγωγική αξιοποίηση στοιχείων του πολιτιστικού της αποθέματος, υλικού και άυλου και ειδικότερα:

 - στην ανάδειξη των  ιστορικών στοιχείων και περιόδων που συνθέτουν την ταυτότητα της πόλης

-στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός νέου για τα δεδομένα της πόλης τομέα, της δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας και  επιχειρηματικότητας

- στην προώθηση του αστικού /πολιτιστικού τουρισμού, με την αξιοποίηση κυρίως του μνημειακού πλούτου και της
σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας

-στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με έμφαση σε στοιχεία όπως το αστικό περιβάλλον, η διαχείριση της κυκλοφορίας κλπ με την προώθηση της καινοτομίας και την  αξιοποίηση  της γνώσης και των νέων τεχνολογιών και στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

 

Το ρόλο  της 
διοικητικής αρχής  που θα
σχεδιάσει  και θα συντονίσει την
υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την περιοχή παρέμβασης προτείνεται (καταρχήν)
να αναλάβει ο Δήμος Κέρκυρας ως
επικεφαλής  μιας ευρύτερης συνεργασίας
τοπικών αρχών και φορέων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/7/2017