Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Η ιστοσελίδα διατηρείται ως αρχείο και δεν ενημερώνεται.

Οι τρεις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, τις οποίες αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, οι οποίες συνδέονται με διάφορους παράγοντες αλλά μοιράζονται και κοινά σημεία.

Τα χαρακτηριστικά της χωρικής ενότητας Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων τεκμηριώνουν την ανάγκη άρθρωσης μιας αναπτυξιακής στρατηγικής η οποία θα συμβάλλει στη μεγέθυνση της οικονομίας στην περιοχή προγραμματισμού και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και των τριών Περιφερειών.

Συνεπώς, στα πλαίσια της περιόδου 2007-2013, ο σχεδιασμός του ΠΕΠ αποσκοπεί στην διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της χωρικής ενότητας με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 1,315 δις €.

Ο παρόντας διαδικτυακός τόπος έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και τις διαδικασίες και την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων.

Το σχετικό πληροφοριακό υλικό μπορεί να αναζητηθεί σε επιμέρους κατηγορίες όπως είναι οι προσκλήσεις – προκηρύξεις, τα νέα, οι πληροφορίες για δικαιούχους, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κλπ.

21/2/2012 - Συνάντηση εργασίας γιά το πρόγραμμα JESSICA στην Περ. Ιονίων Νήσων

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 13-2-2012 στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA το οποίο συστάθηκε πριν από 2 περίπου μήνες. Στη συνάντηση εργασίας αυτή παρέστησαν στελέχη της Διεύθυνσης Μεγάλων Έργων της Εθνικής Τράπεζας η οποία –μετά από διαγωνιστική διαδικασία- ανέλαβε τη διαχείριση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, στελέχη της ΕΔΑ Ιονίων Νήσων, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ...

Περισσότερα

14/12/2010 - Ημερίδα JESSICA στην Κέρκυρα

Ημερίδα γιά την Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA στην Κέρκυρα την Παρασκευή 17/12/2010

Περισσότερα

14/12/2010 - Ημερίδα JESSICA στην Κέρκυρα

Ημερίδα γιά την Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA στην Κέρκυρα την Παρασκευή 17/12/2010

Περισσότερα
Όλα τα νέα