Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1265/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1164/1994 για την ίδρυση του ταμείου συνοχής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/6/1999


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012