Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1159/2000 της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/5/2000

  • PDF (117,01 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2013