Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου της 19ης Μαϊου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/6/1999


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012