Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΕ) 539/2010 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το EKT και το Ταμείο Συνοχής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/6/2010

Κανονισμός (ΕΕ) 539/2010 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το EKT και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση.

Μεταφράσεις
  • PDF (803,22 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012