Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων - 2η 'Εκδοση

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2010

Στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων περιγράφονται οι διαδικασίες και τα έντυπα που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, εξαιρουμένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων και την πιστοποίηση των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, από όλες τις αρχές που διαχειρίζονται τις ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, καθώς και από την Αρχή Πιστοποίησης.

H δεύτερη έκδοση του Εγχειριδίου απορρέει από μεταβολές στο εθνικό και το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και ενσωματώνει αλλαγές που προέκυψαν από την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ).


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012