Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/12/2006

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 45/15.2.2007

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012