Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 498/2007 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2007 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1198/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/5/2007

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012