Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 621/2004 της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 2004 σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1164/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου Συνοχής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/4/2004

  • PDF (178,05 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012