Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ετήσια Έκθεση 2008 για το ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση της περιόδου 2000 - 2006

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2009

Η Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» για το έτος 2008, σύμφωνα με το  άρθρο 37 του Κανονισμού 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, εγκρίθηκε από την  Επιτροπή Παρακολούθησης και διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο 1ο  εξάμηνο του επομένου έτους.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2012